Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia

Choć w swoim życiu mieszkałjuż m.in. w Nowym Jorku i Londynie, CezaryStypułkowski wciąż uważa się zachłopaka z Mazur. Urodził się w 1956 r. wMrągowie, a całe dzieciństwo spędziłw miejscowości Mikołajki, gdzie banter zameldowany dodnia dzisiejszego. Następnie uczęszczał do IIILiceum Ogólnokształcącego im. MikołajaKopernika w Olsztynie, które ukończył z bardzodobrymi wynikami. Od najmłodszych lat wielkąpasją Stypułkowskiego był action – przedewszystkim siatkówka.citibank impreza zdjęcia
 Impreza zamknięta - citibank impreza zdjęcia

Impreza zamknięta – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

– Olsztyn słynąłwówczas z dwóch rzeczy – tańca isiatkówki. Ja wybrałem to drugie i muszęprzyznać, że było to jedno zdoświadczeń, które ukształtowałymój charakter. Action nauczył mnie tego, czym jestgra zespołowa. Przede wszystkim jednak nauczył mnieprzegrywać. Umiejętność znoszeniaporażek to cecha, bez której nie da sięprzejść przez życie – czy to zawodowe,czy prywatne – podkreślił gośćAkademii Sukcesu.

Po ukończeniu nauki w liceumStypułkowski stanął przed decyzjądotyczącą wyboru kierunku studiów.Początkowo chciał studiować ekonomikęrolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie(dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), alezrezygnował z tego pomysłu. Duży wpływ natę decyzję miał ojciec – dyrektor PGR-u– który stwierdził, że jego synrolnikiem nie zostanie, bo „poważnymężczyzna nie może przecieżzależeć od pogody”.Ostatecznie Stypułkowskizdecydował się studiować prawo na WydzialePrawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, choćjuż wtedy bardziej od paragrafów i kodeksówpasjonował go świat finansów. Na swojeszczęście w Warszawie spotkał wybitnegoprawnika prof. Ludwika Bara, który doskonalerozumiał ekonomiczne zacięcie młodegostudenta. Pod jego kierunkiem Stypułkowski obroniłpracę magisterską, a po ukończeniustudiów promotor zaprosił go do prac w jednym zzespołów Komisji ds. Reformy Gospodarczej,która funkcjonowała przy Urzędzie RadyMinistrów. Gość Akademii Sukcesupodkreślał, że zdobył wówczasogromne doświadczenie, które zaprocentowało wjego dalszej karierze zawodowej.Ten, kto nie czytał„Zbrodni i kary”, nigdy się nie dowie, czymjest kłamstwo

W 1985 r. Stypułkowski stanąłprzed kolejną trudną decyzją, któramiała zadecydować o jego przyszłości.Otrzymał ofertę pracy w Narodowym Banku Polskim.Ofertę, z której ostatecznie zrezygnował.Dlaczego?

– Odrzuciłem ją z dwóchpowodów. Po pierwsze, marzył mi się wyjazd nazagraniczne stypendium, który kolidowałby zpracą w NBP. Po drugie, chciałem ukończyćstudia doktoranckie. Dokonałem więc w pełniświadomego i – jak się późniejokazało – słusznego wyboru –podkreślił Stypułkowski.

Ostatecznie zrealizował obydwa cele,które przed sobą postawił. Pod koniec lat 80.,korzystając ze stypendium Fulbrighta, Stypułkowskitrafił na prestiżowy Columbia University ofBussiness w Nowym Jorku, gdzie pogłębiałswoją wiedzę ekonomiczną. W międzyczasieuzyskał również tytuł doktora naukprawnych. Oczywiście pod kierunkiem prof. LudwikaBara.

citibank impreza zdjęcia
 Skandaliczna impreza w klubie Seven w Legnicy ! - citibank impreza zdjęcia

Skandaliczna impreza w klubie Seven w Legnicy ! – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

– Początkowo chciałemstudiować na University of California w Berkeley, aleobliczyłem sobie, że nie starczy mi pieniędzyna bilet lotniczy z Nowego Jorku do San Francisco. Wybórpadł więc na Columbia University. Była tozdecydowanie najlepsza decyzja, jaką podjąłemw swoim życiu – mówił gośćAkademii Sukcesu.

Jako przybysz z kraju, któryznajdował się wówczas na ustach całegoświata, Stypułkowski spotykał się zogromnym zainteresowaniem ze strony innych studentóworaz wykładowców. Studia w Nowym Jorku miałyjeszcze jedną ogromną zaletę – WallStreet. W czasie pobytu w finansowym axis świataStypułkowski praktykował m.in. w Chemical Bank inowojorskim oddziale Citibanku. Nie wiadomo, jakpotoczyłyby się jego dalsze losy, gdyby nie pewnazaskakująca propozycja.

W 1990 r. ówczesny ministerfinansów Leszek Balcerowicz upomniał się oStypułkowskiego i zaproponował mu funkcjęprezesa Banku Handlowego – najstarszego banku wPolsce.

– Profesor Balcerowicz poprosiłkażdego z kandydatów o napisanie dziesięciustron na temat tego, jak zamierzają kierowaćtą instytucją. Oczywiście przygotowałemtaki dokument. Muszę przyznać, że nawetdziś, gdy zaglądam do niego po latach, mogę zdumą powiedzieć, że wstydu nie ma –żartował Stypułkowski.

Bankiem Handlowym kierował przez 12 lati w tym czasie uczynił go liderem bankowościkorporacyjnej w Polsce, a także wprowadził naGiełdę Papierów Wartościowych wWarszawie. Trochę gorzej Stypułkowski wspominazaś swoją prezesurę w PZU, a przede wszystkimjej finał, który kosztował go sporo zdrowiaoraz kilka spraw sądowych. Ostatecznie wygrałwszystkie z nich – w tym tę związaną zesłynną aferą billboardową. DziśStypułkowski podkreśla, że na drogęsądową nigdy nie występuje po to, abyuzyskać określone zadośćuczynienie, alepo to, aby realizować pewną misję. Misjęzwiązaną z odpowiedzialnością zasłowo.

– Uważam, że ludzie –przede wszystkim dziennikarze – muszą nauczyćsię brać odpowiedzialność za swojesłowa i formułowane osądy. W mediach niepowinno być miejsca dla zmanipulowanych ifałszywych ocen, które niszczą ludzi –zaznaczył gość Akademii Sukcesu.

Zmęczony politycznymi i medialnymiatakami Stypułkowski postanowił zdystansowaćsię od polityczno-gospodarczej sytuacji w Polsce iwyjechał od Londynu, gdzie pełnił funkcjęszefa bankowości inwestycyjnej banku J.P. Morgan wregionie Europy Środkowej i Wschodniej. Do Polskiwrócił po czterech latach. W 2010 r. zostałprezesem BRE Banku. Funkcję tę pełni ażdo dnia dzisiejszego. Jednym z jego ostatnich dokonańbył całościowy rebranding, którydoprowadził do spięcia BRE Banku, MultiBanku orazmBanku pod wspólną marką mBank.

citibank impreza zdjęcia
 pasta #korposwiat wyjazd szkoleniowy dla... - Jarmula - Wykop

pasta #korposwiat wyjazd szkoleniowy dla… – Jarmula – Wykop | citibank impreza zdjęcia

– Dziś z całym przekonaniemmogę powiedzieć, że jestem człowiekiemsilnym. Zarówno dzięki dobrym, jak i złymdoświadczeniom, które były moim udziałem– podkreślał.

Podczas spotkania ze studentamigość Akademii Sukcesu zmierzył sięrównież z serią pytań – niekiedydość zaskakujących. Stypułkowskimusiał się tłumaczyć m.in. z przerwtechnicznych mBanku, które – dziwnym trafem– odbywają się zawsze w trakcie trwaniastudenckich imprez. Oczywiście nie zabrakłobardziej branżowych pytań dotyczącychprzyszłości systemu bankowego w Polsce i naświecie, jak również najbliższychplanów mBanku.

– Warto wspierać wszystkieinicjatywy związane z rozwojem polskiego rynkufinansowego. Polska jeszcze przez wiele lat będzieatrakcyjnym miejscem dla inwestorów jako tzw. advancedemerging market. Jesteśmy krajem z dużymiaspiracjami. Przy tym wszystkim musimy jednak zachowaćpewną pokorę – zaznaczyłStypułkowski, odnosząc się do pomysłuprzekształcenia GPW w centralny rynek EuropyŚrodkowo-Wschodniej.

Gość Akademii Sukcesu zostałrównież zapytany o to, dlaczego – mimomożliwości i konkretnych propozycji – nigdynie zdecydował się na karierępolityczną.

– Lubię uczestniczyć wzdarzeniach, które dają mi choćbyniewielką możliwość kontroli. Z koleinigdy nie chciałbym być zależny odokoliczności, na które nie mam wpływu –podkreślił Stypułkowski.

Zapytany o najważniejsze wartościi zasady, którymi kieruje się w życiu,Stypułkowski wskazał naprawdomówność.

citibank impreza zdjęcia
 Eventy - Fotografia | Reportaż | Warszawa | Fotograf na ..

Eventy – Fotografia | Reportaż | Warszawa | Fotograf na .. | citibank impreza zdjęcia

– Nie potrafię, niepotrafiłem i nigdy nie nauczę siękłamać – podkreślił.

Jednocześnie zwróciłuwagę na „Zbrodnię i karę” FiodoraDostojewskiego, która jego zdaniem powinna byćobowiązkową lekturą dla każdegodorastającego człowieka.

– Ten, kto nie czytał„Zbrodni i kary”, nigdy nie dowie się, czymjest kłamstwo i przez co przechodzi osoba, którasprzeniewierzy się prawdzie – mówiłStypułkowski.

Gość Akademii Sukcesu zostałrównież zapytany o to, czyprawdomówność i uczciwość niestoją w sprzeczności z zawodem bankowca,którego głównym celem banter przecieżzarabianie pieniędzy. Czy w takim zawodzierzeczywiście banter miejsce na skrupuły i zasady?

– Czasami zastanawiam się, czycoś banter ze mną nie tak? Czy czegoś mibrakuje? Dlaczego nie rzucam wewspółpracowników obelgami? Dlaczego łatwonie zniechęcam się do innych ludzi? Dlaczego jestempowściągliwy, spokojny i nie szukamkonfliktów? Jednak chyba taki już po prostu jestemi wcale nie chcę się zmienić. Co więcej,nie uważam tego wcale za swojąsłabość. Ja po prostu lubię ludzi –stwierdził Stypułkowski.

Akademia Sukcesu

To wspólna inicjatywa redakcji DGPoraz Wydziału Prawa i Administracji UniwersytetuWarszawskiego. W czasie kolejnych spotkań z wybitnymiprzedstawicielami świata mediów, polityki i biznesustudenci mogą poznać szerokie spektrum perspektywzwiązanych z ich zawodowąprzyszłością.

Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia – citibank impreza zdjęcia
| Welcome for you to my own website, in this occasion I’m going to demonstrate in relation to keyword. And from now on, this can be the initial picture:

citibank impreza zdjęcia
 A nice pose | MDR ! Fou Rire - citibank impreza zdjęcia

A nice pose | MDR ! Fou Rire – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

Think about photograph preceding? is actually which amazing???. if you think therefore, I’l d teach you a few graphic again below:

So, if you wish to acquire all of these awesome pictures regarding (Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia), press save button to save these shots to your laptop. They’re available for transfer, if you love and want to grab it, just click save symbol in the article, and it will be instantly downloaded to your computer.} At last if you need to get unique and the latest photo related with (Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia), please follow us on google plus or bookmark the site, we try our best to give you daily up grade with all new and fresh photos. Hope you love keeping right here. For most updates and recent information about (Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia) pics, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on bookmark section, We try to present you up-date periodically with all new and fresh pics, like your searching, and find the perfect for you.

Thanks for visiting our website, contentabove (Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia) published .  Nowadays we are delighted to declare that we have found an awfullyinteresting contentto be reviewed, namely (Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia) Many individuals attempting to find information about(Citibank Impreza Zdjęcia 11 Top Risks Of Attending Citibank Impreza Zdjęcia) and definitely one of these is you, is not it?

citibank impreza zdjęcia
 Zabawa taneczna podczas imprezy integracyjnej - citibank impreza zdjęcia

Zabawa taneczna podczas imprezy integracyjnej – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

citibank impreza zdjęcia
 Tak się bawi Citibank, tak pracuje Toyota - Archiwum ..

Tak się bawi Citibank, tak pracuje Toyota – Archiwum .. | citibank impreza zdjęcia

citibank impreza zdjęcia
 Impreza firmowa - citibank impreza zdjęcia

Impreza firmowa – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

citibank impreza zdjęcia
 Impreza integracyjna "Made in WSZIB" made by Wyższa Szkoła Zarządzania i  Bankowości Kraków - citibank impreza zdjęcia

Impreza integracyjna “Made in WSZIB” made by Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Kraków – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

citibank impreza zdjęcia
 impreza integracyjna po MOTL - YouTube - citibank impreza zdjęcia

impreza integracyjna po MOTL – YouTube – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

citibank impreza zdjęcia
 Citylajf - odcinek 11 - Totalna (dez)integracja - citibank impreza zdjęcia

Citylajf – odcinek 11 – Totalna (dez)integracja – citibank impreza zdjęcia | citibank impreza zdjęcia

Last Updated: November 19th, 2019 by darurat
Citibank Vietnam Career 15 Things You Most Likely Didn’t Know About Citibank Vietnam Career Youtube Banner Template Text And Logo Safe Area How You Can Attend Youtube Banner Template Text And Logo Safe Area With Minimal Budget Standard Form Meaning Top Ten Trends In Standard Form Meaning To Watch Graphic Design Order Form 14 Ideas To Organize Your Own Graphic Design Order Form Invoice Template Hours Worked 15 Lessons That Will Teach You All You Need To Know About Invoice Template Hours Worked Form 15 Resident Alien Is Form 15 Resident Alien Any Good? 15 Ways You Can Be Certain Lease Agreement Commercial 13 Advice That You Must Listen Before Embarking On Lease Agreement Commercial Recommendation Letter Template Grad School 17 Fantastic Vacation Ideas For Recommendation Letter Template Grad School Citibank Atm Card Five Things That Happen When You Are In Citibank Atm Card